Skip to content

Medarbeider

All informasjonen du trenger samlet på ett sted.

I personalhåndboken finner du viktig informasjon om arbeidstid, sykdom, forsikringer, ferie, lønn, pensjoner og hvordan vi i Bemanningsxperten ønsker å samarbeide med deg.

For å gjøre det enklest mulig for deg har vi samlet forskjellig informasjon som kan være nyttig.

Finner du ikke det du leter etter så hør med din konsulent.

Lønnskalender

Lønn utbetales den 09. per måned.

Personalhåndbok

Arbeidstid /overtid

I hvert enkelt oppdrag skal du være omfattet av kundens vilkår for tilsvarende stilling når det gjelder arbeidstidens lengde og plassering, overtidsarbeid, varighet og plassering av pauser og hvileperioder og nattarbeid.

Overtid skal være pålagt av oppdragsgiver og godkjent av Bemanningsxperten

Sykdom / permisjon

Dersom du blir syk og av den grunn må være borte fra arbeid, skal du gi beskjed til oss (din kontaktperson/konsulent) så tidlig som mulig, og senest innen arbeidets start første fraværsdag.

Eks.: Begynner du på jobb kl 08.00, må du gi beskjed så tidlig som mulig og senest før kl 08.00. Husk også å melde fra til arbeidsplassen du er på.

Ved fravær ut over én dag må du ringe din konsulent daglig hvis du på grunn av sykdom fortsatt ikke kan møte på jobb.

I personalhåndboken for medarbeidere  finner du ytterligere informasjon vedrørende sykdom.

God bedring

Egenmelding (gjelder kun egen sykdom, ved sykt barn – se lenger ned)

Du må ha jobbet for Bemanningsxperten sammenhengende i 2 måneder uten opphold på mer enn 14 dager mellom oppdrag.

Maksimalt 4 egenmeldinger i løpet av 12 måneder.

Gjelder kun for hele fraværsdager.

Gjelder maksimalt 3 kalenderdager av gangen.

Maksimalt 3 dager sammenhengende innenfor 16 kalenderdager. Kan være fordelt på flere egenmeldingstilfeller.

Egenmelding kan ikke være en forlengelse av en sykmelding.

Sykmelding

Du må ha jobbet for Bemanningsxperten sammenhengende i 4 uker uten opphold på mer enn 14 dager mellom oppdrag.


Omsorgspenger – sykt barn eller barnepassers sykdom

Du må ha jobbet for Bemanningsxperten sammenhengende i 4 uker uten opphold på mer enn 14 dager mellom oppdrag.

Til og med det kalenderåret barnet fyller 12 år.

Kun ved barnets sykdom, ikke ved generell kontroll på helsestasjon, tannhelsetjeneste eller lignende.

Inntil 3 sammenhengende fraværsdager uten erklæring fra lege.

Fra og med 4. fraværsdag må det framlegges erklæring fra lege.

Lege- /tannlegetime

Har du vært i sammenhengende oppdrag gjennom Bemanningsxperten de siste 12 måneder, kan du etter avtale og mot dokumentasjon, få fri uten trekk i lønn i inntil 12 timer pr. kalenderår. Dette gjelder når slike besøk ikke med rimelighet kan finne sted utenfor arbeidstiden. Kun dine egne timer, ikke om du følger barn eller andre.

Ring til din kontaktperson og meld i fra om timen i forkant.

Ferie

Din rett til ferie og feriepenger, og de regler som gjelder for fastsettelse av tiden for ferie, følger ferielovens bestemmelser. Du har krav på minst 25 virkedagers ferie pr kalenderår. Hverdager inkludert lørdager er virkedager. Normalt vil seks virkedager tilsvare én uke. Du har altså krav på fire uker og én dag ferie hvert kalenderår. Dersom du har fylt 60 år har du rett til en ekstra ferieuke.

I avtalte oppdragsperioder er du omfattet de samme regler om feriefritid, feriepenger, fridager og godtgjøring på slike dager som du ville hatt som direkte ansatt i tilsvarende stilling hos innleier, dersom disse er bedre enn reglene i ferieloven.

Som medarbeider i Bemanningsxperten (fast ansatt uten garantilønn) står det deg fritt å ta ferie så lenge og ofte som du selv ønsker mellom oppdrag.

Kontakt din konsulent for avklaring i god tid før avvikling av ferie

All informasjonen du trenger samlet på ett sted.

personalhåndboken finner du viktig informasjon om arbeidstid, sykdom, forsikringer, ferie, lønn, pensjoner og hvordan vi i Bemanningsxperten ønsker å samarbeide med deg

Kontakt oss

Kontakt oss

"*" obligatorisk felt

Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.